A Kecskeméti Törvényszék számlaszámai

Frissítés dátuma : 2019.05.29.

 

Kecskeméti Törvényszék bankszámláit a Magyar Államkincstárnál vezeti.

Nemzetközi utalások SWIFT kódja: HUST HU HB

Előirányzat felhasználási keretszámla

   számlaszám: 10025004-01483109-00000000

   IBAN: HU06 1002 5004 0148 3109 0000 0000

Az Előirányzat felhasználási keretszámla a Törvényszék alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek (bűnügyi költség, állam által előlegezett költség) és kiadások teljesítésére, a költségvetési gazdálkodás lebonyolítására szolgál.

Központosított beszedési számla

   számlaszám: 10025004-01040009-00000000

   IBAN: HU24 1002 5004 0104 0009 0000 0000

A központosított beszedési számla a központi költségvetés központosított bevételét képező bírságok, egyéb bevételek (pénzbüntetés, pénzbírság, vagyonelkobzás) befizetésére, teljesítésére szolgál.

Intézményi kártyafedezeti számla

   számlaszám: 10025004-01483109-00060004

   IBAN: HU89 1002 5004 0148 3109 0006 0004

Az Intézményi kártyafedezeti számla a működési kiadásokkal kapcsolatos beszerzések, és szolgáltatások igénybevételének pénzügyi fedezetét és járásbíróságok házipénztárának készpénzellátását biztosítja.

Bírói letéti számla

   számlaszám: 10025004-01483109-21000005

   IBAN: HU82 1002 5004 0148 3109 2100 0005

A Törvényszék a bírói letéti számlán kezeli azon idegen pénzeszközöket, amelyek a bírósági eljárásokhoz kapcsolódnak, illetve azzal összefüggő költségek megelőlegezésére szolgál (hagyatéki ügyek, biztosíték, teljesítési, őrzési letétek, szakértői ügygondnoki, tolmácsdíjak,  óvadék, bűnjel értékesítés, stb.).

Eljárási illeték bevételi számla

  számlaszám: 10032000-01012341-00000000

  IBAN: HU70 1003 2000 0101 2341 0000 0000

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 6/A. § (1) alapján a közjegyző által fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban hozott határozat ellen elektronikus úton kezdeményezett fellebbezés utáni bírósági eljárási illetéket átutalással kell megfizetni az illetékes törvényszék illeték bevételi számlájára.

A (2) bekezdés szerint az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat ügyszámát és az ügyszámmal egy sorban, ahhoz törtvonallal kapcsolva feltüntetett sorszámot.

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 6/A. § (3) értelmében a polgári perrendtartásáról szóló törvény, vagy a polgári perrendtartásáról szóló törvény alkalmazását elrendelő más törvény rendelkezései szerint elektronikus úton eljáró fél az illetéket az illetékes törvényszék illeték bevételi számlájára átutalással is megfizetheti. Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát és – ha ismert a – lajstromszámát.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény vagy cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló V. törvény 119. §-a alapján elektronikus úton kezdeményezett eljárásokban utalással fizetendő bírósági eljárási illeték az illetékes törvényszék illeték bevételi számlájára fizetendő. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az érintett (az adós, illetve a törölt cég) nevét, cégjegyzékszámát és az eljárás tárgyát oly módon, hogy abból – jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén – kitűnjék a jogorvoslat ténye.

Az illeték bevételi számlára fizetett összegek visszatérítésére (téves befizetés, magasabb összegű illeték befizetés esetén) a 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 7 §-a vonatkozik.

EFER befizetési rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás:

Az elektronikus kapcsolattartásra köteles fél az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést elektronikus úton, a kérelem benyújtását megelőzően köteles megfizetni.

Ez az úgynevezett Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) alkalmazásával történik, mellyel VPOS/házibank felületről teljesíthető az illetékfizetési kötelezettség. 

A "Megjegyzés" rovat kitöltése kötelező legalább a következő adatokkal:”Bíróság neve, ügyiratszám, perben szereplő felek neve”, amely a befizetést még egyértelműbbé teszi.

EFER a Bírósági Fizetési Portál https://fizetes.birosag.hu/ honlapon teszi lehetővé, hogy a befizetésre bankkártyával kerülhessen sor mind az illeték, mind a közzétételi költségtérítés vonatkozásában. Ebben az esetben az ügyfél a fizetést követően azonnal hozzájuthat a fizetés megtörténtét igazoló fizetési ígérvényhez, amelyet kérelme elektronikus benyújtása során tud mellékelni.

Felszámolói letéti számla

   számlaszám: 10025004-01483109-24000004

   IBAN: HU56 1002 5004 0148 3109 2400 0004

A Felszámolói letéti számlára fizetik be a felszámolási eljáráshoz kapcsolódóan a hitelezők a regisztrációs díjat, mely a felszámolási eljárás befejezésekor a jogerős bírói ítéletek által elrendelt kifizetések fedezetéül szolgál.

Végrehajtói letéti számla

   számlaszám: 10025004-01483109-22000008

   IBAN: HU48 1002 5004 0148 3109 2200 0008

A Végrehajtói letéti számlára a Törvényszéki végrehajtók által behajtott igazságügyi követelések befizetésére szolgál.