A Kecskeméti Törvényszék tájékoztatója jogkereső állampolgárok részére az új eljárásjogi kódex alkalmazásával kapcsolatban V. rész.

1. Az érdemi tárgyalási (bizonyítási) szak tartalma és menete – Mi történik az érdemi tárgyalási szakban?

A perfelvétel lezárása után, a per második felében a bíróság lefolytatja a felek perfelvételi szakban megtett bizonyítási indítványai alapján a szükséges bizonyítást és meghozza az ítéletet. Ekkor már csak kivételesen lehet keresetet vagy védekezést változtatni, új bizonyítékot benyújtani vagy bizonyítási indítványt tenni.

 

Az érdemi tárgyalás:

- perfelvétel lezárása után az érdemi tárgyalás nyomban megtartható vagy a bíróság új határnapot tűz a bizonyítás lefolytatásához

 

- bármelyik fél kérheti előzőleg a tárgyalás távollétében való megtartását; a bíróság a felek távollétében is megtartja a tárgyalást és lefolytatja a bizonyítást

 

- érdemi tárgyalás elhalasztása; alapvetően csak a bizonyítás folytatása érdekében lehet

 

Tárgyalás elmulasztásának következménye:

- ha egyik fel sem kérte előzőleg a távollétében való megtartást és senki sem jelent meg vagy a megjelent fel nem kéri a tárgyalás megtartását. Ha a bíróság a tárgyalást nem tartja meg és a bizonyítást nem folytatja le, az eljárás szünetel; 4 hónapig bármelyik fél kérheti a folytatást, ennek hiányában az eljárás megszűnik

 

- ha megtartásra kerül a tárgyalás a mulasztó fél vonatkozásában az alábbi következményekkel jár; úgy kell tekinteni, hogy a jelenlévő fél nyilatkozatai, a lefolytatott bizonyítás tartalma (pl. tanúvallomás) vele közölve vannak, azokat nem vitatja és a perben mást nem kíván előadni

 

2. Utólagos bizonyítás – Milyen esetben és hogyan lehet új bizonyítékot benyújtani, bizonyítási indítványt tenni az érdemi tárgyalási szakban?

A feleknek a perfelvétel i szakban kel l a rendelkezésre álló bizonyítékaikat (pl. okiratok, fényképek) becsatolni és bizonyítási indítványaikat (pl. tanú meghallgatása, szakértői bizonyítás indítványozása) megtenni. A perfelvétel lezárása után ez alapvetően csak a fél önhibáján kívüli okokból, rövid határidőn belül lehetséges.

 

Önhiba hiánya:

- a bizonyíték a perfelvétel lezárása után keletkezett

- a bizonyítékról vagy bizonyítás indítványozásának lehetőségéről önhibáján kívül utóbb szerzett tudomást, vagy bíróság erre irányuló felhívása eseten

 

Határideje és módja:

- tudomásszerzéstől számított 15 napon belül terjeszthető elő

- valószínűsíteni kell a tudomásszerzés időpontját és az önhiba hiányát

 

 

Feltételek hiányának következménye:

- a bíróság figyelmen kívül hagyja a bizonyítékot vagy bizonyítási indítványt

 

3. Kereset- és ellenkérelem változtatás – Milyen esetben és hogyan lehet a keresetet, védekezést megváltoztatni az érdemi tárgyalási szakban?

A perfelvétel lezárását követően a kereset (viszontkereset, beszámítás) és a vele szembeni védekezés csak a bíróság engedélyével, alapvetően a fél önhibáján kívüli okokból, rövid határidőn belül módosítható.

 

Kereset- vagy ellenkérelem-változtatásnak minősülő nyilatkozatok:

- új tények előadása vagy korábban előadott tények módosítása

- új jogi alapra vagy jogi érvelésre hivatkozás, vagy a korábban előadott módosítása

- a bíróság ítéleti döntésére irányuló új vagy módosított kérelem

- el ismert vagy nem vitatott nyilatkozatok utólagos vitatása

 

Önhiba hiánya:

- az új tény a perfelvétel lezárása után következett be

- az új tényről a fél a perfelvétel lezárás után szerzett tudomást

- új jogi alapot vagy kérelmet egy önhibán kívüli új tényt teszi indokolttá, vagy

- bíróság tájékoztatása indokolja

 

A bíróság hatáskörének és illetékességének a változtatás ellenére is fenn kell állnia.

 

Kérelem a változtatás engedélyezésére:

- tudomásszerzéstől számított 15 napon belül

- valószínűsíteni kell a tudomásszerzés időpontját és az önhiba hiányát

- a megváltoztatott keresetet, védekezést szabályszerűen kell előterjeszteni

- jogi képviselővel eljáró félnek írásban kell előterjeszteni feltételek hiányának következménye

 

Ha az engedélyezés iránti kérelem nem szabályszerű :

- a bíróság visszautasítja a kérelmet érdemi vizsgálat és hiánypótlás nélkül (pl. 15 napon túl terjesztette elő)

 

Ha az engedélyezés iránti kérelem szabályszerű, de a változtatás feltételei nem állnak fenn:

- a bíróság nem engedélyezi (elutasítja) a változtatást (pl. az új tényt a fél önhibájából nem adta elő a perfelvételi szakban)

 

Változtatás feltételei fennállnak:

- a bíróság engedélyezi a kereset vagy védekezés megváltoztatását +elrendeli a perfelvétel kiegészítését

 

4. Bizonyítás – Mit kell és hogyan lehet bizonyítani a perben?

Az ellenfél által vitatott tényeket bizonyítani kell. Általában annak a félnek kell bizonyítani, aki a tényt állítja, illetve akinek érdeke, hogy a tényt a bíróság igaznak fogadja el. A bizonyító félnek a perfelvételi szakban kell a vitatott tény bizonyítására szolgáló tárgyi bizonyítékait (pl. okirat) becsatolni vagy bizonyítási indítványait (pl. tanú, szakértő) megtenni.

 

Jogsértő bizonyítékok:

- nem használható fel

- a jogsértő módon (pl. erőszakkal, lopással ) keletkezett, megszerzett bizonyíték

- személyiségi jogot sértő bizonyíték (pl. titkos kép-, illetve hangfelvétel)

- DE! a bíróság kivételesen figyelembe veheti, kivéve az erőszakkal keletkezett vagy szerzett bizonyíték

 

Szakértői bizonyítás:

- háromféle szakértői bizonyítás indítványozható

- bíróság által kirendelt szakértő

- magánszakértő

- más eljárásban (pl. más perben, büntetőeljárásban) kirendelt szakértő szakvéleményének felhasználása

 

A bizonyító félnek választania kell a perfelvételi szakban:

- kirendelt szakértő választása esetén; magánszakértő mar nem vehető igénybe

- magánszakértő választása eseten az ellenfél is jogosult magánszakértő alkalmazását indítványozni

- más eljárásban kirendelt szakértő szakvéleményének választása esetén; magánszakértő már nem vehető igénybe

- magánszakértői vélemény(ek) aggályossága esetén; szakvélemény bizonyítékként nem vehető figyelembe; újabb magánszakértő alkalmazásának nincs helye, csak kirendelt szakértő indítványozható

 

Kecskemét, 2017. december 14.

 

a Kecskeméti Törvényszék

Sajtóosztálya