A Kecskeméti Törvényszék tájékoztatója jogkereső állampolgárok részére az új eljárásjogi kódex alkalmazásával kapcsolatban III. Rész.

 

Az elsőfokú eljárás - a perindítás és a perfelvételi szak

 

1. Alternatív vitarendezési módok – Hogyan lehet peren kívül a jogvitákat

rendezni?

Perindítás helyett a jogvita más bírósági eljárásban vagy más szerv eljárásában is rendezhető, többnyire egyszerűbben, gyorsabban és olcsóbban.

Közvetítés (mediáció): a felek vitájában egy közösen elfogadott, független, professzionális harmadik személy segít minden érintettnek kielégítő megoldást találni és írásbeli megállapodást kötni

- piaci közvetítés: tájékoztató: Igazságügyi Minisztérium honlapján

- bírósági közvetítés: illetékmentes, tájékoztató: www.birosag.hu

- egyezségi kísérlet: bírósági polgári nemperes eljárás egyezség megkötése

és annak bíróság általi jóváhagyása érdekeben (Pp. 167-168. §)

 

2. Mi előzheti meg a peres eljárást?

- fizetési meghagyásos eljárás: közjegyző előtti nemperes eljárás 30 millió Ft alatti pénzkövetelések érvényesítésére, tájékoztató: www.mokk.hu; belföldi felek közötti 3 millió Ft alatti pénzkövetelést fizetési meghagyásos eljárásban kötelező érvényesíteni

- ha legalább az egyik fel EU-tagállambeli, a pénzkövetelés összegétől függetlenül európai fizetési meghagyás útján is lehet érvényesíteni

 

3. Perindítás – Mivel kell a felperesnek a pert megindítani és a beadványnak mit kell tartalmaznia?

A polgári per írásbeli beadvány benyújtásával indul, amelyet „keresetlevélnek” nevezünk. Ebben kell részletesen előadni a felperesnek az alperessel szembeni igényét, bizonyítékait és egyéb szükséges eljárásjogi adatokat.

A keresetlevelet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon (lsd. II. Rész)

kell benyújtani.

Ha a kötelezett fizetési meghagyással szemben ellentmondással élt, a fizetési meghagyásos eljárás bíróságon perként folytatódik.

A keresetlevél tartalma:

- jogi képviselő nélkül eljáró fel: formanyomtatványt kel l használni, ami eligazítást ad a kötelező tartalmi elemekről és mellékletekről

- jogi képviselővel el járó fél: a formanyomtatványban foglaltakon túl további kötelező elemek (pl.: az érvényesített jog jogalapja, jogi érvelés)

Ha a keresetlevelet hiányosan nyújtják be: keresetlevél visszautasításra kerül; a fizetési meghagyásból perré alakult eljárás megszüntetésre kerül

 

4. Írásbeli védekezés – Mivel és hogyan lehet az alperesnek védekezni, annak mit kell tartalmaznia?

Az alperesnek védekezését írásban kell a perben eljáró bíróságon benyújtania a bíróság felhívására, a keresetlevél kézbesítésétől számított 45 napon belül. Ezt nevezzük „írásbeli ellenkérelemnek”, amely a keresetre vonatkozó részletes nyilatkozatokat, bizonyítékokat tartalmazza (vagy a kereset elismerését, vagy a keresettel szembeni védekezést jelenti). Az ellenkérelem tartalmára a keresetlevélre vonatkozó előírások irányadók.

Ha az alperesnek is van követelése a felperessel szemben „viszontkereset-levél” elnevezésű irattal, „viszontpert” indíthat a felperessel szembeni igénye érvényesítése iránt. Ennek tartalmára szintén a keresetlevélre vonatkozó előírások irányadók, azonban 45 napon túl nincs helye viszontkeresetnek.

Jogi képviselő nélkül eljáró alperesnek a formanyomtatvány használata kötelező.

Az alperes mulasztásának következménye:

- írásbeli ellenkérelem vagy beszámítást tartalmazó irat elmulasztása esetén a bíróság a kereset érdemi vizsgálata és tárgyalás nélkül „bírósági meghagyással” kötelezi az alperest

- ha a viszontkereset - levél hiányos, úgy azt a bíróság visszautasítja

 

5. Kötelező formanyomtatvány, elektronikus vagy papíralapú kapcsolat – Milyen módon kell a perindító és védekező iratot benyújtani?

Kötelező formanyomtatványok benyújtása jogi képviselet hiányában: a formanyomtatvány kitöltésében segítség igényelhető a felperes lakóhelye, munkahelye vagy a perre illetékes bíróság „panaszirodáján”, alperes írásbeli védekezést tartalmazó irataihoz a perben eljáró bíróság „panaszirodáján”, továbbá a lakóhely szerint illetékes jogi segítségnyújtó szolgálatnál

A formanyomtatvány beszerzése: bíróságon, www.birosag.hu honlapon

A formanyomtatvány mellőzésének következménye: felperesnél keresetlevél visszautasítása; fizetési meghagyásból alakult eljárás megszüntetése; alperesnél a beadvány visszautasítása és bírósági meghagyás kibocsátása.

A jogi képviselővel eljáró félnek és a gazdálkodó szervezeteknek kötelező elektronikus úton tartani a kapcsolatot a bírósággal. Ha nem így jár el: felperesnél keresetlevél visszautasítása; fizetési meghagyásból alakult eljárás megszüntetése, alperesnél bírósági meghagyás kibocsátása.

 

6. Perfelvétel tartalma, menete – Mi történik a perfelvételi szakban?

A perfelvételi szakban kell a kereset és védekezés körében valamennyi kérelmet, ténybeli és jogi állítást, tagadást előadni, bizonyítékot becsatolni, bizonyítási indítványt megtenni (ún. perfelvételi nyilatkozatok előadása). A perfelvétel lezárását követően, az érdemi tárgyalási szakban mindez már csak kivételesen lesz lehetséges.

A perfelvétel menetének lehetséges módjai az írásbeli védekezés

beérkezése után (a bíróság határozza meg):

- újabb iratváltás a felekkel és utána perfelvételi tárgyalás

- a bíróság az alperes írásbeli védekezésére válasziratot kér a felperestől

- a válaszirat beérkezésekor kitűzi a perfelvételi tárgyalást és az alperestől a válasziratra viszontválaszt kér

- rögtön perfelvételi tárgyalás

- perfelvételi tárgyalás mellőzése, rögtön érdemi tárgyalás

- a felek előzetesen értesítésre kerülnek, kérelmükre perfelvételi tárgyalást tart a bíróság

A perfelvételi mulasztások következménye:

- perfelvételi tárgyalás elmulasztása: a felperes sem kérheti már a tárgyalás távollétében való megtartását; ha senki sem jelent meg vagy a megjelent nem kéri a tárgyalás megtartását: az eljárás megszüntetésre kerül; ha megtartásra kerül a tárgyalás a mulasztó fél vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy a jelenlevő által előadottak vele közölve vannak, azokat nem vitatja és a perben mást nem kíván előadni

- perfelvételi irat benyújtásának elmulasztása, hiányossága: úgy kell tekinteni, hogy a mulasztó fel az ellenfél érintett nyilatkozatát nem vitatja, a perben mást nem kíván előadni

- indokolatlanul késedelmes írásbeli vagy szóbeli perfelvételi nyilatkozat: perfelvétel lezárásáig pénzbírság; perfelvétel lezárása után elutasításra, figyelmen kívül hagyásra

kerül

Perfelvételi nyilatkozatot tartalmazó írásbeli beadványt csak a bíróság felhívására, a megadott határidőben lehet benyújtani. Ha a fél felhívás nélkül vagy határidőn túl nyújt be perfelvételi iratot, úgy az hatálytalan.

Perfelvételi tárgyalás elhalasztása:

- csak törvényben meghatározott, alapvetően a fél önhibáján kívüli okból lehet

- a félnek és képviselőjének a tárgyaláson felkészülten kell megjelenni

Perfelvételi szak lezárása:

- a bíróság előzetes figyelmeztetés után végzéssel lezárja a perfelvételt

- a perfelvétel lezárását követően nyomban megtartja vagy kitűzi az érdemi tárgyalást

- a perfelvétel lezárását követően főszabály szerint rögzül (nem változtatható) a kereset, védekezés és bizonyítékok köre és

tartalma!