A bírósági közvetítői eljárás

A bírósági közvetítői eljárás

Perbeszéd helyett párbeszéd - Vitarendezés bírósági közvetítéssel

 

Bírósági KözvetítésA bírósági közvetítői eljárás

A közvetítés – vagy más néven mediáció – olyan megoldás, amelynek az a célja, hogy a vitában érdekelt felek kölcsönös megállapodással zárják le a vitájukat. Ehhez a vitában nem érintett, semleges, pártatlan harmadik személy, közvetítő (mediátor) segítségét veszik igénybe.

A bírósági közvetítés mindezeken túl ahhoz is segítséget nyújt, hogy a per megindulásakor, illetve a per folyamán bármikor, (fellebbviteli eljárásban is) gyorsan, hatékonyan rendezhető legyen a jogvita. A közvetítői eljárás igénybevételével a már elkezdődött per néhány hét alatt befejezhető. A bírósági közvetítés lehetővé teszi, hogy a felek párbeszéd útján megállapodásra jussanak.

Mi a közvetítői eljárás előnye?

A közvetítői eljárás gyors, rugalmas. A bíróságon dolgozó közvetítő kapcsolatba lép a felekkel, közvetlen, oldott légkörben segít nekik a konfliktus feltárásában és abban, hogy maguk találják meg a megoldást a problémájukra. A megegyezéssel mindkét fél nyer, az eljárás növeli a felek egymás iránti bizalmát, és javítja a konfliktus miatt megromlott kapcsolatokat is.

További előnye a bírósági közvetítői eljárásnak, hogy nem nyilvános, sőt a bírósági közvetítőnek az eljárás során tudomására jutott tényekkel, adatokkal kapcsolatban szigorú titoktartási kötelezettsége van. Ez azt jelenti, hogy arról, hogy mi hangzott el a közvetítői eljáráson a perben eljáró bírónak nincs tudomása.

Van-e pénzbeli előnye a bírósági közvetítésnek?

A bírósági közvetítés illetékmentes, a bírósági közvetítőnek nem kell díjat fizetni, továbbá sikeres megállapodás esetén a felek a perben – 90% - 70% - 50% - illetékkedvezményben részesülhetnek.

 

 

Kinek, milyen esetben érdemes igénybe venni a bírósági közvetítői eljárást?

Bírósági közvetítőhöz bárki fordulhat, akinek ügye már folyamatban van a bíróságon.

Hogyan lehet per nélkül közvetítői eljárást igénybe venni?

Akinek nincs peres ügye folyamatban, vagy aki nem bírósági közvetítőhöz kíván fordulni a folyamatban lévő perében, az Igazságügyi Minisztérium honlapján található névjegyzékben szereplő közvetítők közül is választhat mediátort. A névjegyzékben lévő mediátorok közvetítő tevékenységéért a feleknek díjat kell fizetni – igény esetén előlegezni - és felszámíthatják az egyéb költségeiket is, melyek kifizetése a hozzájuk forduló feleket terheli.

Milyen típusú viták rendezhetők bírósági közvetítéssel?

  • családjogi viták, például házasság felbontása, szülői felügyeleti jog gyakorlása tárgyában indult jogvita, vitás kapcsolattartás, vagyonmegosztás esetén,

  • szomszédjogi, birtokviták,

  • öröklési jogviták,

  • szerződéses és szerződésen kívüli jogviták,

  • gazdálkodó szervezetek egymás közötti vitái

  • munkajogi viták, amelyben a munkáltató és a dolgozó között rendezhetők a munkabérrel, munkaviszonnyal, munkaszerződéssel kapcsolatos vitás kérdések.

  • közigazgatási ügyek

Mikor nincs helye közvetítésnek?

Nem lehet igénybe venni a közvetítői eljárást végrehajtási, apaság megállapítása iránti, gondnokság alá helyezési, a gondnokság megszüntetésére, szülői felügyelet megszüntetésére irányuló perekben. Nincs helye akkor sem közvetítésnek, ha a felek között erőszakos előzmény volt vagy valamelyik fél pszichés vagy kóros állapota miatt.

Hogyan zajlik a közvetítői eljárás?

A bírósági közvetítő segít a felek közti párbeszéd helyreállításában. A felek álláspontjának meghallgatását követően a felek közti írásbeli megállapodás létrejöttét is segíti. A megállapodást a felek és a közvetítő is aláírja. A felek megállapodásának azt a részét, amiben a jogvitájukkal bírósághoz fordultak, a peres ügy bírája a felek kérésére egyezségbe foglalja, amennyiben a felek megállapodása a jogszabályoknak megfelel, majd azt végzéssel jóváhagyja. A bíróság által jóváhagyott egyezségnek ugyanaz a hatálya, mint a bírói ítéletnek.

A feleknek nem származik abból hátránya, ha nem sikerül megállapodni a közvetítői eljárásban. Ebben az esetben a bíróság a peres eljárást lefolytatja és a bíróság dönti el a jogvitát.

 

 

Mit jelent a kötelező közvetítés?

A 2014. március 15-től hatályos Ptk. Családjogi Könyve bevezeti a kötelező közvetítés fogalmát a szülői felügyeleti jog rendezése érdekében, amibe beletartozik a szülő-gyermek közötti kapcsolattartás és a határon átnyúló szülői felügyelettel kapcsolatos jogviták is.

Ez azt jelenti, hogy ezekben a perekben a bíró kötelezheti a feleket, hogy kölcsönösen együttműködve forduljanak közvetítőhöz és vegyenek részt az első közvetítői megbeszélésen, ahol meghallgatják a közvetítő tájékoztatóját a közvetítői eljárás menetéről, céljáról. A közvetítői eljárás megindulása és lefolytatása ebben az esetben is a felek önkéntes döntésén múlik.

A közvetítésre kötelező, nem fellebbezhető végzésével a bíróság egyidejűleg felfüggeszti a per tárgyalását. A bírósági közvetítői eljárás után a perben – a felek közös kérelmére – a bíróság a közvetítői eljárásban kötött megállapodásukat - amennyiben az a jogszabályoknak megfelel - mint perbeli egyezséget jóváhagyja és rendelkezik a peres illeték mérsékléséről. Amennyiben a felek bírósági közvetítés során nem tudnak megállapodni, a per folytatódik és a vitás kérdésekben a bíróság dönt.

Hogyan kezdeményezze a bírósági közvetítést?

A bíróságok honlapjáról letölthető vagy az ügyfélfogadási irodákban hozzáférhető nyomtatványok között megtalálható a bírósági közvetítés lefolytatása iránti KÉRELEM, de a közvetítés lefolytatását saját kezűleg írt kérelemben is kérheti, a felek elérhetőségi adatai feltüntetésével (név, cím, e-mail cím, telefonszám). A bírósági közvetítő a kérelem benyújtását követően néhány napon belül felveszi a kapcsolatot a felekkel akár e-mailen, vagy telefonon, hogy időpontot egyeztessen az első közvetői megbeszélésre.

Amennyiben az első közvetítői megbeszélést követően úgy döntenek a felek, hogy részt kívánnak venni a bírósági közvetítői eljárásban, a bírósági közvetítő előtt egy erre irányuló NYILATKOZATOT kell közösen aláírniuk, amivel elindul a közvetítői eljárás.

Ki lehet bírósági közvetítő és hol találja?

Bírósági közvetítő az a bírósági titkár, rendelkezésre álló állományban lévő nyugalmazott bíró, bíró lehet, aki rendelkezik a szükséges szakmai képzettséggel és az Országos Bírósági Hivatal elnöke bírósági közvetítővé jelölte ki.

A bírósági közvetítők elérhetőségét megtalálja a http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/mediacio/birosagi-kozvetitok oldalon is.

Fontos tudni, hogy a bírósági közvetítők közvetlenül elérhetők telefonon és e-mailben.

VÁLASSZA A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉST, KERESSE A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTŐKET!

Írjon, kérdezzen a bírósági közvetítésről: kozvetites@obh.birosag.hu