BÍRÓSÁGI ÜGYFÉLSEGITŐ TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfeleink!

A bírósági ügyfélsegítő célja, hogy a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a jogi képviselővel nem rendelkező ügyfél a bírósági hatáskörbe tartozó kereseti kérelmét (magánindítványát), a bírósági eljáráshoz kapcsolódó egyéb kérelmét a bíróságon jegyzőkönyvbe tudja mondani.

Az ügyfélsegítő ügyintéző feladata, hogy az ügyfél által előadott szóbeli keresetet (magánindítványt), egyéb kérelmet az eljárási jogszabályok megtartásával jegyzőkönyvbe rögzítse. Az ügyintéző az ügyfelek számára jogi tanácsot nem nyújthat, előzetes véleményt, esélylatolgatást nem adhat, ügyvédet nem ajánlhat. A jogvitáról ugyanis a perben eljáró bíróság fog dönteni, az előterjesztett kérelmek keretei között, a bizonyítási eljárásban feltárt összes körülmény figyelembevétele mellett.

Kérjük, hogy a bírósági ügyfélsegítőnapra felkészülten, határozott, konkrét kérelemmel, a megadott időpontra érkezzenek, továbbá a személyi igazolványukat és a lakcímkártyájukat hozzák magukkal!

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az ügyfélsegítőnapon felvett kérelmük nem jelent előnyt az olyan kérelmekkel szemben, amelyeket írásban, önállóan terjesztenek elő az illetékes bíróságon!

A 2018. január 1. napját követően indult ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 246. § (1) bekezdés szerint a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekben a jogi képviselő nélkül eljáró fél a keresetlevelet, viszontkereset-levelet, a beszámítást tartalmazó iratot és az írásbeli ellenkérelmet, továbbá a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás folytán perré alakult eljárásban a Pp. 257. § (2) bekezdése alapján a keresetet tartalmazó iratot erre rendszeresített nyomtatványon is előterjesztheti.

A szintén 2018. január 1. napjától hatályos közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (2) bekezdése pedig a közigazgatási perekben lehetővé teszi, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon nyújtsa be.

A formanyomtatványok a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-a... oldalon letölthető formában megtalálhatóak.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy jogi segítségnyújtás keretében a fővárosi- és megyei kormányhivatal járási hivatalában is segítséget kérhetnek a nyomtatvány kitöltéséhez.